Nawigacja

Informacje dla klienta

Polityka jakości

Opublikowane przez : Paulina Cybula

POLITYKA JAKOŚCI

Zespołu Laboratoriów Wzorcujących

Zespół Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku (OUM) tworzą w zakresie wzorcowań: Laboratorium Masy, Laboratorium Przepływów i Objętości, Laboratorium Akustyki i Fotometrii oraz Wydziały Zamiejscowe (WZ) zlokalizowane w Ostrołęce, Ełku i Suwałkach, zwane laboratoriami wzorcującymi.

Kierownicy laboratoriów OUM oraz naczelnicy WZ pełnią funkcje kierowników laboratoriów wzorcujących. Funkcjonowanie Zespołu Laboratoriów Wzorcujących (ZLW) nadzoruje dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku.

W ZLW wdrożony został system zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących". Wdrożony system zarządzania nadzorowany jest przez pełnomocnika dyrektora ds. jakości oraz kierowników laboratoriów wzorcujących.

Kierownictwo ZLW jest zobowiązane do profesjonalnej praktyki metrologicznej, wynikającej z wieloletniego działania urzędu miar oraz wdrożonego systemu zarządzania z wykorzystaniem wysokich kompetencji technicznych laboratoriów wzorcujących, co gwarantuje wysoką jakość wykonywanych wzorcowań.

Kierownictwo i personel ZLW, związany z działalnością dotyczącą wzorcowań jest zaznajomiony i stosuje w swojej pracy ustalenia dokumentów dotyczących systemu zarządzania oraz został zobowiązany do zachowania zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz do ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego systemu zarządzania.

Personel laboratoriów jest bezstronny, kompetentny i niezależny od jakichkolwiek nacisków, które mogłyby zmniejszyć zaufanie do kompetencji laboratorium, czy bezstronności lub rzetelności działań oraz zapewnia ochronę poufności informacji i praw własności klienta.

Cele jakościowe Zespołu Laboratoriów Wzorcujących:

 • utrzymanie poziomu realizowanych wzorcowań, zapewniającego zaspokojenia potrzeb klientów przy zachowaniu bezstronności i poufności;
 • podnoszenie kompetencji personelu;
 • zapewnienie spójności działań laboratoryjnych;
 • uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji laboratoriów wzorcujących.

Założone cele jakościowe Zespół Laboratoriów Wzorcujących osiąga przez:

 • stosowanie adekwatnych metod pomiarowych;
 • promowanie zachowań etycznych;
 • utrzymywanie systemu potwierdzeń metrologicznych wyposażenia pomiarowego;
 • dążenie do modernizacji posiadanego wyposażenia pomiarowego;
 • realizowanie wzorcowań przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach;
 • udział personelu w szkoleniach i kursach tematycznych;
 • jednolity tryb postępowania laboratoriów w zakresie działań laboratoryjnych i ustaleń systemu zarządzania;
 • ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania;
 • współpraca z jednostką akredytującą.                                                                                          

 

p.o. Dyrektora Okręgowego Urzędu

Miar w Białymstoku

                                                                                                                                mgr Mirosław Wnorowski

 

wydanie 1 z 30 września 2019 roku     

do góry