Nawigacja

Informacje dla klienta

Polityka jakości

Opublikowane przez : OUM Białystok

POLITYKA JAKOŚCI

Zespołu Laboratoriów Wzorcujących

 

Zespół Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku (OUM) tworzą akredytowane laboratoria: Laboratorium Masy (L1) i Laboratorium Akustyki i Fotometrii (L3) oraz nieakredytowane laboratoria: Laboratorium Przepływów i Objętości (L2) i Laboratorium Elektryczności i Fizykochemii (L4).

Kierownicy laboratoriów OUM pełnią funkcje kierowników laboratoriów wzorcujących. Funkcjonowanie Zespołu Laboratoriów Wzorcujących (ZLW) nadzoruje dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku.

W akredytowanych laboratoriach ZLW wdrożony został system zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących". Wdrożony system zarządzania nadzorowany jest przez pełnomocnika dyrektora ds. jakości oraz kierowników laboratoriów wzorcujących.

Kierownictwo ZLW jest zobowiązane do profesjonalnej praktyki metrologicznej, wynikającej z wieloletniego działania urzędu miar oraz wdrożonego systemu zarządzania z wykorzystaniem wysokich kompetencji technicznych laboratoriów wzorcujących, co gwarantuje wysoką jakość wykonywanych wzorcowań.

Kierownictwo i personel ZLW, związany z działalnością dotyczącą wzorcowań jest zaznajomiony i stosuje w swojej pracy ustalenia dokumentów dotyczących systemu zarządzania oraz został zobowiązany do zachowania zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz do ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego systemu zarządzania.

Personel laboratoriów jest bezstronny, kompetentny i niezależny od jakichkolwiek nacisków, które mogłyby zmniejszyć zaufanie do kompetencji laboratorium, czy bezstronności lub rzetelności działań oraz zapewnia ochronę poufności informacji i praw własności klienta.

Cele jakościowe Zespołu Laboratoriów Wzorcujących:

 • utrzymanie poziomu realizowanych wzorcowań, zapewniającego zaspokojenia potrzeb klientów przy zachowaniu bezstronności i poufności
 • podnoszenie kompetencji personelu
 • zapewnienie spójności działań laboratoryjnych
 • uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji laboratoriów wzorcujących

Założone cele jakościowe Zespół Laboratoriów Wzorcujących osiąga przez:

 • stosowanie adekwatnych metod pomiarowych
 • promowanie zachowań etycznych
 • utrzymywanie systemu potwierdzeń metrologicznych wyposażenia pomiarowego
 • dążenie do modernizacji posiadanego wyposażenia pomiarowego
 • realizowanie wzorcowań przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach
 • udział personelu w szkoleniach i kursach tematycznych
 • jednolity tryb postępowania laboratoriów w zakresie działań laboratoryjnych i ustaleń systemu zarządzania
 • ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania
 • współpraca z jednostką akredytującą                                                                                          

 

   Dyrektor                                

                                                                                                                   Mirosław Wnorowski

 

 wydanie 3 z 2 września 2021 roku 

do góry