Nawigacja

WCAG

Deklaracja dostępności

Autor : Agnieszka Borowska
Opublikowane przez : Krystyna Huterska

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku i strony Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 11.12.2018 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem niektórych elementów, wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • niektóre artykuły nie posiadają odpowiedniej struktury nagłówkowej.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.03.2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Trochimiak, e-mail: grzegorz.trochimiak@poczta.gum.gov.pl. Można się także kontaktować, dzwoniąc pod numer (85) 745 53 56.   

Koordynatorem do spraw dostępności w Okręgowym Urzędzie Miar w Białymstoku jest Agnieszka Borowska,  e-mail: agnieszka.borowska@poczta.gum.gov.pl; tel. (85) 745 53 56 wew. 11.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można również składać pod adresem e-mail: oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę    w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Wejście do budynku Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku (zwanego dalej OUM):

Wejście do Urzędu odbywa się poprzez Punkt Obsługi Klienta, zlokalizowany przy wejściu do budynku OUM od strony ul. Metrologów, gdzie znajduje się parking wewnętrzny OUM. Tam też wyznaczone jest miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Goście i interesanci obsługiwani są w godzinach 8:00-15:00, przez pracownika Punktu Obsługi Klienta lub kierowani do odpowiedniej komórki merytorycznej. Punkt Obsługi Klienta zlokalizowany jest na poziomie „0”. Osoby wchodzące mogą przebywać na terenie OUM wyłącznie w towarzystwie etatowego pracownika Urzędu.

  1. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: 

Z powodu braku możliwości architektonicznych i budowlanych, nie ma bezpośredniego dostępu do poziomu „0”, brak platform, krzeseł, czy innych elementów, które byłyby pomocne dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnej. Przy budynku OUM znajduje się parking zewnętrzy oraz wewnętrzny dla pracowników oraz klientów Urzędu, na parkingu wyznaczone są miejsca dla osób niepełnosprawnych. Nie istnieją przeciwskazania do wejścia na teren OUM osoby niepełnosprawnej z psem asystującym.

Wydziały Zamiejscowe:

  • WZ - Ostrołęka 07-401, Al. Wojska Polskiego 42,

     e-mail: ostroleka.oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl

  • WZ - Ełk 19-300, ul. Gustawa Gizewiusza 12

            e-mail: elk.oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl

  • WZ - Suwałki 16-400, ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 73

            e-mail: suwalki.oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl

W Wydziale Zamiejscowym w Ostrołęce, Ełku oraz Suwałkach z powodu braku możliwości architektonicznych i budowlanych, nie ma bezpośredniego dostępu do poziomu „0”, brak platform, krzeseł, czy innych elementów, które byłyby pomocne dla osób niepełnosprawnych. Budynki nie posiadają wind. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem tych mieszczących się w Wydziale Zamiejscowym w Suwałkach. W budynkach nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnej. Brak jest przeciwskazań do wejścia na teren OUM osoby niepełnosprawnej z psem asystującym, Wydziały posiadają miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

do góry