Nawigacja

WCAG

Deklaracja dostępności

Autor : Agnieszka Borowska
Opublikowane przez : Krystyna Huterska

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://bialystok.gum.gov.pl/

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-12-11.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-20.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,.
 • Niektóre artykuły nie posiadają odpowiedniej struktury nagłówkowej.

Powody braku spełniania wymagań

 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-22.

Skróty klawiaturowe

 • Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu `/`.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Trochimiak: grzegorz.trochimiak@poczta.gum.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 745 53 56 wew. 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku

ulica Mikołaja Kopernika 89
15-396

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 • Wejście do Urzędu odbywa się poprzez Punkt Obsługi Klienta, zlokalizowany przy wejściu do budynku OUM od strony ul. Metrologów, gdzie znajduje się parking wewnętrzny OUM. Tam też wyznaczone jest miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Goście i interesanci obsługiwani są w godzinach: w poniedziałki od 8:00 do 18:00, natomiast od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:00, przez pracownika Punktu Obsługi Klienta lub kierowani do odpowiedniej komórki merytorycznej. Punkt Obsługi Klienta zlokalizowany jest na poziomie "0". Osoby wchodzące mogą przebywać na terenie OUM wyłącznie w towarzystwie etatowego pracownika Urzędu.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
 • Przy schodach zamontowany jest dzwonek przywołujący pracownika Punktu Obsługi Klienta. Nie mamy wejścia, przez które może się dostać do budynku osoba na wózku. W szczególnych sytuacjach można skorzystać z pomocy pracowników technicznych. W tym celu proszę zadzwonić z wyprzedzeniem przynajmniej godziny na numer telefonu (85) 745 53 56 wew. 21.

Przestrzeń za wejściem

 • Punkt obsługi znajduje się na parterze
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku Wydział Zamiejscowy w Ostrołęce

Generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15
07-410 Ostrołęka

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.

Przestrzeń za wejściem

 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Punkt obsługi znajduje się na parterze
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta dla osób poruszających się na wózku znajduje się obok Punktu Obsługi Klienta.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Nie ma pochwytów przy ustępie.

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku Wydział Zamiejscowy w Ełku

Gustawa Gizewiusza 12
19-300 Ełk

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.

Przestrzeń za wejściem

 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się na parterze
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety.

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku Wydział Zamiejscowy w Suwałkach

Generała Kazimierza Pułaskiego 73
16-4000 Suwałki

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.

Przestrzeń za wejściem

 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się na parterze

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta znajduję się przy Punkcie Obsługi Klienta.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR)
  Tekst przeczytany i zrozumiany przez osobę z niepełnosprawnością umysłową.
 • Brak platform, krzeseł, czy innych elementów, które byłyby pomocne dla osób niepełnosprawnych

 

do góry