Nawigacja

Jednostka Notyfikowana 2969

Jednostka Notyfikowana 2969

Opublikowane przez : Łukasz Tymiński

W dniu 24 kwietnia 2023 roku Jednostka Notyfikowana 2969 Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku uzyskała prawo do wykonywania oceny zgodności przyrządów pomiarowych. Zakres notyfikacji obejmuje następującą grupę wyrobów:

1.        wagi nieautomatyczne – zgodność z typem na podstawie weryfikacji wyrobu – moduł F

Realizacja zadań związana z oceną zgodności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r., w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. poz. 802), wdrażającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r., w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 107),

2.        wagi automatyczne (wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków kategorii X i Y) – zgodność z typem na podstawie weryfikacji wyrobu – moduł F

Realizacja zadań związana z oceną zgodności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r., w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 815), wdrażającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r., w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014 str. 149; Dz. Urz. UE L 3 z 07.01.2015, str. 42 oraz Dz. Urz. UE L 13 z 20.01.2016 str. 57).

Zgłoszenia przyrządów pomiarowych do oceny zgodności może dokonać producent lub jego upoważniony przedstawiciel na podstawie pisemnego upoważnienia.

 

Kontakt z Jednostką Notyfikowaną:

 

tel. 85 745 53 56 wew. 22

tel. 85 878 16 36 wew. 22

e-mail: lab1.oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl

do góry