Nawigacja

Wniosek o zapewnienie dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności

Opublikowane przez : Krystyna Huterska

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej Ministerstwa, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3 ustawy.

 

Na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (wniosek o zapewnienie dostępności).

 

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  • dane kontaktowe wnioskodawcy,
  • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
  • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
  • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

  • osobiście: w Sekretariacie Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku w godzinach 7.30-15.30, ul.  Mikołaja Kopernika 89, 15-396 Białystok,
  • korespondencją pocztową na adres Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku ul. Mikołaja Kopernika 89, 15-396 Białystok,
  • korespondencją elektroniczną na adres mailowy oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl
  • poprzez elektroniczna skrzynkę podawczą, na adres 40d8nr1kvj /SkrytkaESP

Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności.
Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

 

do góry