Nawigacja

Aktualności

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej do oceny zgodności wag

Opublikowane przez : Krystyna Huterska

Na podstawie wniosku z dnia 18 listopada 2022 r. Minister Rozwoju i Technologii decyzją Nr 11/A z dnia 14 grudnia 2022 roku udzielił Okręgowemu Urzędowi Miar w Białymstoku autoryzacji. Zakres autoryzacji zgodny z ww. decyzjami został notyfikowany Komisji Europejskiej i państwom członkowskim UE, a zgłoszony zakres został ostatecznie zaakceptowany i opublikowany przez Komisję w wykazie jednostek notyfikowanych NANDO w dniu 24 kwietnia 2023 r., a jednostka otrzymała numer 2969.

Zakres notyfikacji obejmuje następującą grupę wyrobów:

 1. wagi nieautomatyczne – zgodność z typem na podstawie weryfikacji wyrobu – moduł F

Realizacja zadań związana z oceną zgodności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r., w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. poz. 802), wdrażającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r., w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 107),

 1. wagi automatyczne (wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków kategorii X i Y) – zgodność z typem na podstawie weryfikacji wyrobu – moduł F

Realizacja zadań związana z oceną zgodności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r., w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 815), wdrażającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r., w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014 str. 149; Dz. Urz. UE L 3 z 07.01.2015, str. 42 oraz Dz. Urz. UE L 13 z 20.01.2016 str. 57).

Uzyskana notyfikacja potwierdza wysokie kompetencje personelu Laboratorium Masy Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku kierowanym przez Pana Marka Antosiuka. Duże zaangażowanie personelu i nabyta przez lata praktyka owocuje profesjonalnym i rzetelnym podejściem do potencjonalnego klienta.

Strukturę organizacyjną Jednostki Notyfikowanej 2969 tworzą:

KJ – Kierownik Jednostki Notyfikowanej – Mirosław Wnorowski (Dyrektor Urzędu),

PJ – Pełnomocnik ds. Jakości JN – Marek Antosiuk (Kierownik Laboratorium Masy),

KT – Kierownik Techniczny – Mariusz Kardasz (Specjalista Laboratorium Masy),

Z-ca KT – Zastępca Kierownika Technicznego – Zdzisław Wąsowicz (Kierownik Laboratorium Przepływów i Objętości).

Ostateczny termin rozpoczęcia realizacji zadań wynikających z działalności JN 2969 zostanie podany w oddzielnym komunikacie na stronie internetowej Urzędu.

 • Decyzja str 1
  Decyzja str 1
 • Decyzja str 2
  Decyzja str 2
 • Decyzja str 3
  Decyzja str 3
 • wagi nieautomatyczne str 1
  wagi nieautomatyczne str 1
 • Wagi nieautomatyczne str 2
  Wagi nieautomatyczne str 2
 • Wagi automatyczne str 1
  Wagi automatyczne str 1
 • Wagi automatyczne str 2
  Wagi automatyczne str 2
do góry