Nawigacja

Aktualności

Certyfikat AP 185 dla Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku przedłużony na kolejne 4 lata

Opublikowane przez : Krystyna Huterska

W dniu 15 listopada 2022 r. w Zespole Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku została przeprowadzona przez PCA ocena w nadzorze, która potwierdziła kompetencje naszego personelu do wykonywania akredytowanych wzorcowań w zakresie pomiarów akustycznych, fotometrycznych i masy, za czego jesteśmy niezmiernie dumni.

W wyniku pozytywnej oceny podjęta została decyzja o przedłużeniu akredytacji Nr AP 185 dla Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku na kolejny, czteroletni cykl akredytacji. Każdego roku audytorzy PCA potwierdzają kompetencje naszego personelu oraz dysponowanie odpowiednimi zasobami do realizacji zamierzonych celów. 

Certyfikat akredytacji wydany przez niezależną, uprawnioną instytucję jest formalnym uznaniem kompetencji naszych Laboratoriów do wykonywania pomiarów w zakresie fotometrii, akustyki oraz masy. Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników badań i kwalifikacji zatrudnionego personelu.

Zakres akredytacji obecnie obejmuje wzorcowanie:

- luksomierzy,

- mierników poziomu dźwięku,

- kalibratorów akustycznych,

- wag nieautomatycznych elektronicznych,

Kompetencje naszego personelu są systematycznie potwierdzane m.in. poprzez udział w badaniach biegłości, podczas których wyniki pomiarów uzyskiwane w naszych Laboratoriach są porównywalne w stopniu satysfakcjonującym z wynikami innych laboratoriów biorących udział w porównaniu. 

Rzetelność i wiarygodność wyników gwarantuje również nadzór nad kluczowymi procesami w laboratoriach, w tym regularna wewnętrzna kontrola jakości dokonywanych pomiarów, nadzór nad stosowanym wyposażeniem, podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących w pracy laboratorium, ocena ryzyka oraz szereg innych działań i narzędzi, które składają się na system zarządzania w Laboratoriach.

 

  • AP185
    AP185
  • Certyfikat akredytacji
    Certyfikat akredytacji
do góry